Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Aanmelding

Aanmelding kan geschieden door gebruikmaking van het ondertekende aanmeldingsformulier van Computer les voor senioren, door middel van  een aanmelding via www.computerlessenioren.nl
 U verklaart dat u bekend bent en akkoord gaat met alle cursusgegevens en voorwaarden. U verbindt zich voor de gehele cursus(sen) en u verplicht zich tot het betalen van het gehele cursusgeld.

2. Annulering

Computer les voor senioren behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname (bij klassikale cursussen: minimaal 3, maximaal 8 cursisten), ziekte van de docent of ingeval van andere onvoorziene omstandigheden de cursus te annuleren of te verschuiven naar een andere datum. Bij volledige annulering vervalt de betalingsplicht en ontvangt u binnen 2 weken het cursusgeld retour.

3. Annulering door de cursist

 Opzegging van een cursus dient altijd schriftelijk te geschieden.

4. Cursusgeld

Het cursusgeld moet voor de eerste les in zijn geheel zijn voldaan.

6. Wanbetaling

Bij wanbetaling worden alle kosten die door Computer les voor senioren moeten worden gemaakt om het verschuldigde cursusgeld te innen, verhaald op de nalatige cursist of opdrachtgever.

7. Wangedrag

De directie is gerechtigd om bij wangedrag de deelnemer te verwijderen, zonder restitutie van het cursusgeld. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan het niet nakomen van de cursusafspraken (zonder telefonische afzegging), het volgen van de lessen onder invloed van alcoholische en verdovende middelen en het hinderen van medecursisten in het volgen van hun opleiding.

8. Aansprakelijkheid

Computerles voor senioren stelt zich niet aansprakelijk voor tijdens of na de cursus uren zoekgeraakte eigendommen. Computer les voor senioren is niet aansprakelijk voor het openbaar worden van gegevens van Cliënt of misbruik van gegevens van Cliënt, die Cliënt of medewerkers van Cliënt op de computers van Computer les voor senioren hebben achtergelaten.

9. Copyright

Het lesmateriaal wordt aan de cursist meegegeven uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet door de cursist of door derden worden verveelvoudigd d.m.v. druk, fotokopie of op enige andere wijze. Bij overtreding wordt bedrijfsschade verhaald op de cursist. Dit geldt ook voor de meegeleverde bestanden.

10. Inschrijving

U dient zich 2 weken voor aanvang van een cursus in te schrijven.

 

KVK nr::52558215
BTW.nr: NL 068825201B01Facebook